Stadgar & Policy

Här återfinns OK Tyrs stadgar och Policydokument.

Stadgarna

Våra stadgar kan beskrivas som föreningens grundläggande regler. Här återfinner du också vår vision och värdegrund.

Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna.

Våra nuvarande stadgar beslutades vid årsmötet 2021 och återfinns nedan.

Strategi och mål

Vår vision bryts ner till en strategi som styr vår långsiktiga planering. Inför varje år formuleras sedan mål som vi behöver uppfylla för att följa den strategiska planen. 

Vår nuvarande strategiska plan omfattar perioden 2019-2023 och beslutades på höstmötet 2018. 

Policydokument 

Våra policydokument ska vara vägledande i klubbens dagliga arbete och vi är som medlemmar skyldiga att följa dessa som representanter för vår klubb.

Policydokument fastställs av styrelsen.

Förutom våra egna policy så tillämpar vi även RF policyer. Dessa är:

- RF:s Alkohol- och tobakspolicy
- RF:s policy mot diskr. Pga sexuell läggning
- RF:s policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier
- RF:s och SOK:s kostpolicy
- RF:s policy för trafiksäkra transporter
- Idrotten och personuppgiftslagen (PuL)
- Idrotten vill