Styrelse

Vid årsmötet väljer föreningens medlemmar ordförande för 1 år, övriga styrelsemedlemmar för 2 år och suppleanter för 1 år.

Styrelsens uppdrag och ansvar (från stadgarna)

  1. Styrelsens huvuduppgift är föreningsövergripande. Styrelsen ska tillse att den av årsmötet beslutade verksamhetsplanen genomförs och följs.

  2. Styrelsen skall säkerställa att föreningen efterlever lagar och regler samt tar beslut i policyfrågor inom ramen för RF/SOFT/SCF/stadgar och föreningens strategiska plan.

  3. Styrelsen ansvarar för, och skall säkerställa att föreningens ekonomi hanteras på ett korrekt sätt.

  4. Styrelsen kan ingå avtal och är firmatecknare för föreningen. Firmateckningsrätt och övriga behörigheter fastställs årsvis i protokoll från konstituerande styrelsemöte och justeras vid behov genom skriftliga styrelsebeslut.

Styrelsens interna organisation/arbetsordning

Styrelsemedlemmar och särskilda roller i styrelsen 2022

Ordförande: Martin Ljungberg (omval 1 år 2022)

Vice ordförande: Mikael Take (omval 2 år 2022)

Sekreterare: Lisa Annersand (fyllnadsval 2 år vid höstmötet 2022)

Kassör: Linda Carlsson (omvald 2 år 2021)

Ledamot: Martin Nytomt (omval 2 år 2021)

Suppleanter: William Hollowell och Björn Eiderbrandt

Suppleanterna deltar så mycket som möjligt i styrelsearbetet.

Valberedning

Ordförande: Håkan Ahlqvist (fyllnadsval vid höstmötet 2022)

Ledamot: Richard Tjust (fyllnadsval vid höstmötet 2022)

Ledamot: Vakant.