Jacka med texten OK Tyr svept öven en stol

Styrelse

OK Tyr's styrelse ansvarar för hela föreningens verksamhet med stort stöd från sektionerna och dess kommittéer. Styrelsen arbetar för en välmående förening socialt, ekonomiskt & strukturellt. Där klubbens medlemmar kan fokusera på sporten.

Styrelsens uppdrag och ansvar (från stadgarna)

  1. Styrelsens huvuduppgift är föreningsövergripande. Styrelsen ska tillse att den av årsmötet beslutade verksamhetsplanen genomförs och följs.

  2. Styrelsen skall säkerställa att föreningen efterlever lagar och regler samt tar beslut i policyfrågor inom ramen för RF/SOFT/SCF/stadgar och föreningens strategiska plan.

  3. Styrelsen ansvarar för, och skall säkerställa att föreningens ekonomi hanteras på ett korrekt sätt.

  4. Styrelsen kan ingå avtal och är firmatecknare för föreningen. Firmateckningsrätt och övriga behörigheter fastställs årsvis i protokoll från konstituerande styrelsemöte och justeras vid behov genom skriftliga styrelsebeslut.

Styrelsens interna organisation/arbetsordning

Vid årsmötet väljer föreningens medlemmar ordförande för 1 år, övriga styrelsemedlemmar för 2 år och suppleanter för 1 år. Styrelsemedlemmar och särskilda roller i styrelsen efter årsmötet 12 mars 2023

Ordförande: Martin Ljungberg (omval 1 år 2023)

Vice ordförande: Mikael Take (omval 2 år 2022)

Sekreterare: Lisa Annersand (fyllnadsval 2 år vid höstmötet 2022)

Kassör: Linda Carlsson (omvald 2 år 2023)

Ledamot: Martin Nytomt (omval 1 år 2023)

Ledamot: Sandra Hane (nyval 2 år 2023)

Ledamot: Karin Sandberg (nyval 2 år 2023)

Suppleant: Björn Eiderbrandt

Suppleanten deltar så mycket som möjligt i styrelsearbetet.

Valberedning

Ordförande: Håkan Ahlqvist (omval 2023)

Ledamot: Richard Tjust (omval 2023)

Ledamot: Linn Nilsson (nyval 2023).